Hordaland fylkeskommune vil byggje ny vidaregåande skule på Osterøy

Komiteen for vidareutvikling av Osterøy vidaregåande skule har arbeidd aktivt for både nytt skulebygg og nyutvikling av undervisningstilbod. Fylket sitt utval for opplæring og helse vedtok 7.2.06 samrøystes fylkesrådmannen sin innstilling:

"FORSLAG TIL INNSTILLING
Fylkestinget vedtar å bygge ny vidaregåande skule på Osterøy. Fylkestinget vil ta standpunkt til framdrift for bygget i budsjett- og plansamanheng."

Skisseprosjekt som Komiteen for vidareutvikling av Osterøy vidaregåande skule har fått utarbeidd finn du her [pdf].
Fylkesrådmannen sitt saksførelegg finn du her [pdf].

Industrikonsulenten på Osterøy er sekretær for Komiteen for vidareutvikling av Osterøy vidaregåande skule.