Planprogrammet for Espevoll Næringsområde godkjend

Synfaring_EspevollFormannskapet godkjende 9.3.2011 planprogrammet for utarbeidinga av områdeplanen for Espevoll Næringsområde. Planområdet er på 836 da med 550 da avsett til næringsføremål. Dette vert eit næringsområde med regional verdi for heile Bergensregionen.

Sakspapira og planprogrammet er tilgjengeleg på Osterøy kommune si heimeside, sjå her. SaksID er 08/1391.

 

Ein føresetnad for realisering av Espevoll Næringsområde er utbetring av tilførslevegen frå Osterøybrua; fylkesveg 566 gjennom Vesetgjelet og legging av vass- og avløpsleidningar gjennom Vesetgjeet. Detaljregulering er igangsett og fristen for innspel var 14.1.2011. Saksdokumenta er tilgjengelege på Osterøy kommune si heimeside, sjå her. SaksID er 10/2570.

Sist oppdatert 25.03.2011