Nyhendearkiv

Filter 

 • AUTOADM - samarbeidsprosjekt i Osterfjordregionen

  Osterfjord Næringssamarbeid har i haust starta opp prosjektet AUTOADM som m.a. er finansiert gjennom Regionalt næringsfond for Osterfjord. I Osterfjordregionen er det eit stort innslag av mikrobedrifter med 2 - ca 10 tilsette. Me har slike bedrifter i m...
 • Bergens Tidene 9. september

  Bergens Tidende skriv 9.9.2007 om den mekaniske industrien på Osterøy:Suksess mot alle odds på Osterøy; http://www.bt.no/na24/article407185.eceSatser på robotmiljø: http://www.bt.no/na24/article407188.eceOsterøy-modellen: http://www....
 • Utgreiingar om biovarmeanlegg i Dale, Lonevåg og Vaksdal

  Osterfjordrådet og Osterfjord Næringssamarbeid er i gang med ei kartlegging av mogelege biovarmeanlegg i Osterfjordregionen.Til ei vurdering av moglegheitene i tettstadene Dale, Lonevåg og Vaksdal har Osterfjord Næringssamarbeid engasjert Enercon AS s...
 • Høgskolen i Bergen og Osterfjordregionen samarbeider

  Høgskolen i Bergen, Osterfjord Næringssamarbeid og Osterfjordrådet har inngått ein 5-årig samarbeidsavtale med føremål å:a) gje samfunns-, arbeids- og næringslivet i Osterfjordregionen best mogeleg tilgang til relevant kunnskap og kontakt med til...
 • Nettverksbygging for landbruket i Osterfjord

  Prosjektet "Nettverksbygging for landbruket i Osterfjord" i regi av Osterfjord Næringssamarbeid er fullførd pr 10.11.2006. Prosjektet starta sist i 2003. Det har vore aktivitetar i 4 nettverk; Mat og reiseliv, Grønt samarbeid, Skog og Småkraftverk. Pr...
 • Forprosjekt for mogelege nær-/fjærnvarmeanlegg og anlegg for varmeproduksjon i Osterfjordregionen

  Enova har frå Energifondet innvilga 50% tilskott til Osterfjordrådet på inntil kr 300.000 til FORPROSJEKT FOR MOGELEGE NÆR/FJERNVARMEANLEGG OG ANLEGG FOR VARMEPRODUKSJON I OSTERFJORDREGIONEN Prosjektet er fullfinansiert gjennom ei løyving på kr 300....
 • KAM Kompetansesenteret for avansert maskinering

  Det er stor mangel i Hordaland på kvalifiserte operatørar for datastyrte maskiner og robotar. Komite for vidareutvikling av Osterøy vidaregåande skule har teke initiativet til etableringa av KAM, Kompetansesenteret for avansert maskinering. Det vert n...
 • Hordaland fylkeskommune vil byggje ny vidaregåande skule på Osterøy

  Komiteen for vidareutvikling av Osterøy vidaregåande skule har arbeidd aktivt for både nytt skulebygg og nyutvikling av undervisningstilbod. Fylket sitt utval for opplæring og helse vedtok 7.2.06 samrøystes fylkesrådmannen sin innstilling: "FORSLAG...
 • Pilotprosjekt for å utløyse ei bioenerginæring i Hordaland

  Fylkestinget vedtok 12.10.05 samrøystes ei løyving på kr 4 mill til Osterfjord Næringssamarbeid til "Pilotprosjekt for å utløyse ei bioenerginæring i Hordaland".Palle Karm og Kassefabrikken AS har fått tilskott til anlegg for produksjon av brikett...
 • EU-støtta prosjekt vert leia av Osterfjord Næringssamarbeid/Industrikonsulenten på OsterøyTE

  Europakontoret i Hordaland fylkeskommune har initiert prosjektet TECHTRA som eit samarbeidsposjekt mellom Vestlandet og Thüringen i Tyskland. Lokale partnarar på Vestlandet er Flora kommune og Osterfjord Næringssamarbeid (med prosjektleiaransvar). Det ...
 • Etablerargrupper

  I Osterfjordregionen tilbyr me no etablerarar og nystarta bedrifter medambisjonar å kome med i "Etablerargrupper", sjå her.[pdf] Oppdatert informasjon om etablerargrupper finn du på www.etablerer.no...
 • Etablerarkurs

  Eit nettbasert etablerarkurs er tilgjengeleg på www.etablerer.no Eit etablerarkurs for Modalen, Osterøy og Vaksdal vart fullført i februar 2004 i regi av Osterfjord næringssamarbeid, sjå informasjonsbrosjyra; [pdf] Me vil kome med eit nyt...
 • Næringsutviklingssamarbeid i Osterfjordregionen

  Osterfjord Næringssamarbeid er eit samarbeid mellom teknisk sjef i Modalen, Vaksdal Næringsselskap AS, Industrikonsulenten på Osterøy og Osterfjord Reiselivslag. Me har rammeavtale med Hordaland fylkeskommune om regionalt utviklingsarbe...
 • Nyskaping i småbedriftsmiljø

  I ein 3-årsperiode har prosjektet "Nyskaping i småbedriftsmiljø" stimulert nyskaping gjennom samspel mellom småbedrifter på Osterøy. Prosjektet har inngått i det regionale utviklingsprogrammet for Hordaland. Dei største satsingsområda har vore in...