Satsingsområde
Osterøy Industrilag vert leia av eit aktivt styre der også varamedlemmene møter fast. Formannen og nestformannen utgjer eit arbeidsutval. Årsmøtet er laget sitt høgste organ. Det vert skipa medlemsmøte fleire gonger i året og av og til studieturar.

Føremål

Laget har til føremål å ivareta medlemene sine faglege, økonomiske og sosiale interesser. Det skal fremja forståing for desse i næringsliv og i samfunn og hevda medlemene sine interesser i saker av kollektiv karakter. Laget skal arbeida for å heva det industrielle nivå og arbeida for kollegial forståing og samhold mellom medlemene. Laget kan ikkje plikta medlemene økonomisk eller kontraktmessig.
 

BysheimsvinganeVegstandard

Laget har i mange år arbeidd for betre veg- standard på Osterøyvegane. Laget har leiar- vervet og er godt representert i styret for Kompensasjonsmidlane for auka arbeidsgjevaravgift. Desse midlane har vore nytta godt og har vore med å utløyse vegbygging og vegutbetringar for mykje større verdiar enn innsatsen.

For tida er me godt nøgde med arbeidet for ny fylkesveg 567 mellom Hauge og kommunesenteret Lonevåg og for at noko tunnel- massar skal nyttast til vegomlegging på fylkesveg 567 ved Bysheim.

Laget støttar initiativet til eit spleiselag med omlegging av fylkesveg 566 i Vesethgjelet i samband med utløysing av det nye næringsområdet på Espevoll med vatn og avløp.

Laget arbeider aktivt for bygging av dobbeltspor for jernbana mellom Arna og Bergen og for bygging av Arnatunnelen.

 


 

Robotdemo_MMKompetanseutvikling

Laget har alltid hatt fokus på kompetanseutvikling. For tida støttar me opp under Kompetansesenteret for CNC og robot ved Osterøy vidaregåande skule og er m.a. representert i rådet for Kompetansesenteret. Fleire av våre medlemsbedrifter er saman med Kompetansesenteret aktive i eit Robotiseringsnettverk.

 

 

Synfaring_EspevollNæringspolitikk

Osterøy Industrilag er engasjert i lokal næringsutvikling og næringspolitikk. Døme er breibandutbygging og tilgang til næringsareal. Laget støttar opp under arbeidet for å etablere eit større næringsområde på Espevoll, ikkje så langt frå Osterøybrua. Laget er også aktiv deltakar i Næringsalliansen; eit samarbeid mellom næringsforeiningar i Bergensregionen. Formannen i Osterøy Industrilag er med i Næringsalliansen sitt arbeidsutval.


Sist oppdatert 07.04.2010